Co Vám můžeme nabídnout?

Protože existujeme od roku 2003 můžeme Vám nabídnout dlouhodobou spolupráci a můžeme převzít celou agendu ve dvou oblastech, a to Posuzování shody a Bezpečnosti  používaných strojů a strojních zařízení.

A jak to probíhá? Po úvodním vzájemném seznámení si dohodneme detaily spolupráce a určíme termíny. Většinou poté následuje návštěva našich techniků, kteří u Vás získají všechny potřebné informace, na jejichž základě Vám vyhotovíme a dodáme slíbený výstup. Výstup se na naší straně samozřejmě liší podle zadání a Vašich potřeb.

Co je to vlastně Prohlášení o shodě?

Prohlášení o shodě je písemné ujištění výrobce nebo dovozce o tom, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů platných v ČR a že byl dodržen stanovený postup při posouzení shody. Postup při posouzení shody stanoví zákon 22/1997 Sb. v platném znění a příslušná nařízení vlády (NV).

Jaký je rozdíl mezi Prohlášením o shodě, ES Prohlášením o shodě a EU prohlášením o shodě?

Prohlášení o shodě se vydává na výrobky, které nejsou v harmonizované sféře s EU. Jedná se například o některé stavební výrobky a výrobky uvedené v NV 173/97 Sb. ES a EU Prohlášení o shodě se vydává na výrobky v harmonizované sféře. ES prohlášení se vydává u výrobků, které spadají pod zákon 22/1997 Sb.  a EU prohlášení se vydává u výrobků, které spadají pod zákon 90/2016 Sb.  Pokud výrobek spadá pod oba zákony, je nutno vydat ES prohlášení i EU prohlášení o shodě
Seznam příslušných nařízení vlády naleznete zde…

Na které výrobky je třeba vydat Prohlášení o shodě?

Výrobky, u kterých je třeba provést posouzení shody jsou stanoveny zákonem a příslušnými nařízeními vlády. Jedná se především o elektrická zařízení nízkého napětí, strojní zařízení, osobní ochranné pomůcky, tlakové nádoby, zařízení které se používá v prostředí s nebezpečím výbuchu, spotřebiče plynných paliv, stavební výrobky, zdravotnickou techniku, výtahy a další. Prohlášení o shodě se musí vydávat i na výrobky repasované a dovážené použité výrobky (ze zemí mimo EU). (Seznam nařízení vlády)

Jaké dokumenty jsou třeba pro vydání prohlášení o shodě?

Pro vydání prohlášení o shodě jsou třeba následující dokumenty (všeobecné informace, u některých výrobků může příslušné nařízení vlády upravovat seznam dokumentů odchylně):

  • obecný popis výrobku
  • výkresy, schémata, popisy a komentáře nutné ke srozumitelnosti výkresů
  • seznam technických norem které byli využity
  • záznamy o provedených zkouškách
  • výsledky konstrukčních výpočtů a provedených zkoušek
  • popřípadě zkušební protokoly a certifikáty vydané notifikovanou osobou
  • návod k použití (pokud to nevylučuje charakter výrobku)

Může si prohlášení o shodě vydat výrobce sám?

Ano, prohlášení o shodě (vč. ES prohlášení a EU prohlášení) si může vydat výrobce sám, bez účasti notifikované osoby, pokud ovšem příslušné nařízení vlády nestanovuje jiný postup. Ale i v tomto případě musí použít pro vydání prohlášení o shodě dokumenty uvedené výše.

Komu jste povinni předložit Prohlášení o shodě?

Prohlášení o shodě a doklady o použitém způsobu posouzení shody je výrobce nebo dovozce povinen předkládat pouze orgánu dozoru (např. ČOI). Tuto povinnost má výrobce nebo dovozce ještě 10 let po ukončení výroby nebo dovozu výrobku. (tato doba může být nařízením vlády u některých výrobků určena odchylně). Pokud výrobce nebo dovozce poskytuje prohlášení o shodě i dalším osobám nic neporušuje, ale tuto povinnost nemá. Výjimkou jsou některé druhy výrobků např. strojní zařízení, kde příslušné NV stanovuje povinnost ES prohlášení o shodě k výrobku přiložit.

Do 1.5.04 byla u výrobků, které se neoznačovali značkou CE, povinnost vydat písemné ujištění o vydání prohlášení o shodě. Od 1.5.04 byla tato povinnost zrušena.

Musí být u výrobku návod k použití?

Ano, u stanoveného výrobku (tzn. u výrobku na které je třeba vydávat prohlášení o shodě), musí být přiložen návod k použití v českém jazyce. Dle zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele se musí návod k použití přikládat i k dalším výrobkům u kterých to charakter výrobků vyžaduje. Výjimku tvoří výrobky, při jejichž používání nehrozí rizika pro uživatele a pro používání jsou třeba pouze zřejmé nebo obecně známé skutečnosti (§9 zákona 634/92 Sb., o ochraně spotřebitele)

Co musí návod k použití obsahovat?

Návod k použití musí obsahovat návod pro montáž, uvedení do provozu, užití, údržbu a způsob likvidace výrobku a další informace které jsou důležité pro užívání výrobku.Dále by měl obsahovat popis rizik spojených s používáním výrobku a kategorie uživatelů, kteří mohou být ohroženi při užívání výrobku (zvláště děti). Náležitosti návodů k použití upravují pro některé výrobky příslušná nařízení vlády nebo normy.

Kdy musí mít výrobek certifikát?

Výrobek musí mít certifikát pokud to stanovuje příslušné nařízení vlády.

Kdo certifikáty vystavuje?

Certifikáty vystavuje především Autorizovaná, Notifikovaná nebo Akreditovaná osoba, tj. laboratoř která byla pověřena k činnostem při posuzovaní shody výrobků Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví nebo evropskými orgány.

Proč potřebuji a jak vypadá kontrola bezpečnosti Vámi používaných strojů?

Jako provozovatel stroje máte na základě evropské úpravy přijaté do českého práva (a to především nařízením vlády 378/2001 Sb.) povinnost provádět každoroční bezpečnostní kontrolu stroje. Snažíme se našim klientům tuto povinnost ulehčovat na nejvyšší možnou míru, takže se sami staráme o to, abychom vždy klientům připomněli, že nám rok zase utekl a měli bychom je navštívit.