Seznam nařízení vlády k provedení zákona č. 22/1997 Sb. 

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kterými se stanoví technické požadavky na výrobky

  1. Nařízení vlády č. 173/1997 Sb. /PDF 258 kB/, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění nařízení vlády č. 174/1998 Sb. /PDF 297 kB/, nařízení vlády č. 78/1999 Sb. /PDF 186 kB/, nařízení vlády č. 323/2000 Sb. /PDF 941 kB/, nařízení vlády č. 329/2002 Sb. /PDF 1 MB/, nařízení vlády č. 88/2010 Sb. /PDF 751 kB/ a nařízení vlády č. 450/2016 Sb.
  2. Nařízení vlády č. 179/1997 Sb. /PDF 246 kB/, kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku, ve znění nařízení vlády č. 585/2002 Sb. /PDF 288 kB/
  3. Nařízení vlády č. 352/2000 Sb. /PDF 9 MB/, kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů, ve znění nařízení vlády č. 42/2003 Sb. a vyhlášky č. 69/2014 Sb.
  4. Nařízení vlády č. 179/2001 Sb. /PDF 6 MB/, kterým se stanoví technické požadavky na chladicí zařízení (96/57/ES)
  5. Nařízení vlády č. 194/2001 Sb. /PDF 828 kB/, kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění nařízení vlády č. 305/2006 Sb. /PDF 299 kB/, nařízení vlády č. 315/2009 Sb. /PDF 3 MB/a nařízení vlády č. 80/2014 Sb. /PDF 527 kB/ (75/324/EHS ve znění 94/1/ES, 2008/47/ES a 2013/10/EU + N EPaR 1272/2008)
  6. Nařízení vlády č. 9/2002 Sb. /PDF 3 MB/, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení vlády č. 342/2003 Sb. /PDF 1 MB/ a nařízení vlády č. 198/2006 Sb. /PDF 406 kB/ (86/594/EHS, 2000/14/ES, 2005/88/ES)
  7. Nařízení vlády č. 70/2002 Sb. /PDF 1 MB/, o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob (2000/9/ES)
  8. Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. /PDF 878 kB/, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. /PDF 1 MB/ a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. /PDF 689 kB/
  9. Nařízení vlády č. 339/2002 Sb. /PDF 1 MB/ o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve znění nařízení vlády č. 178/2004 Sb. /PDF 560 kB/ (98/34/ES) a nařízení vlády č. 25/2014 Sb.
  10. Nařízení vlády č. 25/2003 Sb./PDF 13 MB/, kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva, ve znění nařízení vlády č. 126/2004 Sb./PDF 89 kB/ a nařízení vlády č. 42/2006 Sb. /PDF 86 kB/ (92/42/EHS)
  11. Nařízení vlády č. 133/2005 Sb. /PDF 1,5 MB/o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb.  /PDF 438 kB/, nařízení vlády č. 289/2010 Sb. /PDF 530 kB/, nařízení vlády č. 88/2012 Sb. /PDF 879 kB/ a nařízení vlády č. 72/2016 Sb. /PDF 515 kB/ (2008/57/ES)
  12. Nařízení vlády č. 365/2005 Sb. /PDF 1,2 MB/, o emisích znečišťujících látek ve výfukových plynech zážehových motorů některých nesilničních mobilních strojů (2002/88/ES)
  13. Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. /PDF 4,2 MB/, o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 170/2011 Sb. /PDF 284 kB/ a nařízení vlády č. 229/2012 Sb. /2 MB/ (2006/42/ES, 2009/127/ES, 2012/32/EU)
  14. Nařízení vlády č. 86/2011 Sb. /PDF 1,4 MB/ o technických požadavcích na hračky, ve znění nařízení vlády č. 24/2013 Sb. /PDF 276 kB/, nařízení vlády č. 339/2013 Sb. /PDF 515 kB/, nařízení vlády č. 151/2015 Sb. /567 kB/ (2009/48/ES, ve znění SK 2012/7/EU + NK 681/2013 a SK 2014/84/EU) a nařízení vlády č. 97/2017 Sb.
  15. Nařízení vlády č. 208/2011 Sb. /PDF 779 kB/ o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení  (2010/35/EU)
  16. Nařízení vlády č. 481/2012 Sb. /PDF 754 kB/ o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízení (2011/65/EU), ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb.
  17. Nařízení vlády č. 54/2015 Sb. /PDF 3 MB/ o technických požadavcích na zdravotnické prostředky (93/42/EHS, ve znění 98/79/ES, 2000/70/ES, 2001/104/ES, N 1882/2003 a 2007/47/ES)
  18. Nařízení vlády č. 55/2015 Sb. /PDF 2 MB/ o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky (90/385/EHS, ve znění 93/42/EHS, 93/68/EHS, N 1882/2003 a 2007/47/ES)
  19. Nařízení vlády č. 56/2015 Sb. /PDF 2 MB/ o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (98/79/ES, ve znění N 1882/2003, N 596/2009 a 2011/100/EU)

Poslední změna: 2. 4. 2019


Seznam nařízení vlády k provedení zákona č. 90/2016 Sb.,

o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

 1. Nařízení vlády č. 96/2016 Sb. /PDF 2 MB/ o rekreačních plavidlech a vodních skútrech (2013/53/EU)
 2. Nařízení vlády č. 97/2016 Sb. /PDF 2 MB/ o technických požadavcích na výbušniny (2014/28/EU)
 3. Nařízení vlády č. 116/2016 Sb. /PDF 4 MB/ o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh (2014/34/EU)
 4. Nařízení vlády č. 117/2016 Sb. /PDF 4 MB/ o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh (2014/30/EU)
 5. Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. /PDF 4 MB/ o posuzován shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh (2014/35/EU)
 6. Nařízení vlády č. 119/2016 Sb. /PDF 4 MB/ o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh (2014/29/EU)
 7. Nařízení vlády č. 120/2016 Sb. /PDF 6 MB/ o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh (2014/32/EU), ve znění nařízení vlády č. 96/2017 Sb.
 8. Nařízení vlády č. 121/2016 Sb. /PDF 4 MB/ o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh (2014/31/EU)
 9. Nařízení vlády č. 122/2016 Sb. /PDF 4 MB/ o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent (2014/33/EU)
 10. Nařízení vlády č. 219/2016 Sb. /PDF 6 MB/ o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh (2014/68/EU)
 11. Nařízení vlády č. 345/2016 Sb. o lodní výstroji (2014/90/EU) (PDF 1,98 MB)
 12. Nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh (2014/53/EU) (PDF 1 135 kB)

Poslední změna: 7.1.2017

Poznámka:

V závorkách jsou uvedena čísla směrnic EU, které daná nařízení vlády přejímají. Úplné transpozice těchto směrnic je dosaženo kombinací příslušných ustanovení nařízení vlády s ustanoveními zákona