Proč je potřeba Návod k použití? Dle příslušných právních předpisů je prodávající povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb, o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby. Jestliže je to potřebné s ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání, je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v přiloženém písemném návodu a aby byly srozumitelné. Obsah návodů stanoví v některých případech právní nebo technické předpisy a je nutné v těchto návodech uvádět všechny stanovené informace vč zbytkových rizik.

Na tyto povinnosti je nutné myslet již při tvorbě nebo překladu návodů. Dle našich zkušeností nejsou všechny návody k použití zpracovány tak, aby odpovídaly požadavkům příslušných předpisů.

Doporučujeme držet se následující zásady: „Nedodržení instrukcí uvedených v návodu je na odpovědnost uživatele, neuvedení instrukcí v návodu je na odpovědnost dodavatele!“ Odpovědnost za škodu způsobenou výrobkem totiž upravují zvláštní právní předpisy a náklady spojené s odstraněním škody mohou být značně vysoké.

Nabízíme Vaší firmě zpracování návodů k použití pro stroje a linky na klíč:

  • profesionální zpracování návodů k použití na vaše stroje a linky,
  • kontrolu obsahu návodu k použití z hlediska požadavků nařízení vlády 176/2008 Sb. na strojní zařízení,
  • identifikace zbytkových rizik formou analýzy rizik stroje nebo linky.

Musí být u stroje návod ?

Ano, u stroje musí být přiložen návod k použití v úředním jazyce země, ve které je používán (viz §4 NV 176/2008 Sb. )

Musí být u neúplného strojního zařízení návod k použití?

Ne, k neúplnému strojnímu zařízení je nutno přiložit Návod k montáži (viz §6 NV 176/2008 Sb. )

Co musí návod strojního zařízení obsahovat?

Obsah návodu k použití definuje nařízení vlády 176/2008 Sb. v příloze 1:

1.7.4.2. Obsah návodu k použití

Každý návod k použití musí obsahovat alespoň tyto údaje, připadá-li to vzhledem k charakteru zařízení v úvahu:

a) údaje o výrobci nebo zplnomocněném zástupci – u fyzické osoby jméno a příjmení nebo obchodní firmu a trvalý pobyt nebo adresu místa bydliště nebo místo podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo nebo umístění organizační složky,

b) označení strojního zařízení, jak je uvedeno na samotném zařízení kromě výrobního čísla (viz bod 1.7.3.),

c) ES prohlášení o shodě nebo doklad, ve kterém je uveden obsah ES prohlášení o shodě s podrobnými údaji o strojním zařízení, který nemusí nutně obsahovat výrobní Číslo a podpis,

d) obecný popis strojního zařízení,

e) nákresy, schémata, popisy a vysvětlivky nezbytné pro používání, údržbu a opravy strojního zařízení a pro kontrolu jeho správného fungování,

f) popis stanovišť, která mají být obsazena obsluhou,

g) popis předpokládaného použití strojního zařízení,

h) výstrahy týkající se nepřípustných způsobů použití, ke kterým může podle zkušeností dojít,

i) pokyny k montáži, instalaci a připojení, včetně nákresů, schémat a prostředků upevnění a označení místa k připevnění strojního zařízení na šasi nebo na zařízení,

j) pokyny k instalaci a montáži ke snížení hluku nebo vibrací,

k) pokyny k uvedení do provozu a používání strojního zařízení a v případě potřeby pokyny pro odbornou přípravu obsluhy,

l) údaje o dalších rizicích, která zůstanou i navzdory přijatým opatřením k zajišťování bezpečnosti při navrhování, bezpečnostním opatřením a doplňujícím ochranným opatřením,

m) pokyny týkající se ochranných opatření, která musí přijmout uživatel, popřípadě včetně osobních ochranných pomůcek, které musí být poskytnuty,

n) základní vlastnosti nástrojů, kterými může být strojní zařízení vybaveno,

o) podmínky, za nichž strojní zařízení splňuje požadavky na stabilitu během používání, dopravy, montáže, demontáže v době mimo provoz, zkoušení nebo v případě předvídatelných poruch,

p) pokyny pro zajištění bezpečné dopravy, manipulace a skladování s uvedením hmotnosti strojního zařízení a jeho různých částí, pokud se tyto pravidelně přepravují samostatně,

q) postup, který je nutno dodržet v případě havárie nebo poruchy; pokud může dojít k zablokování, postup, který je třeba dodržet k bezpečnému odblokování zařízení,

r) popis operací při seřizování a údržbě, které provádí uživatel, a preventivní opatření k údržbě, která by se měla dodržovat,

s) pokyny k bezpečnému provádění seřizování a údržby, včetně ochranných opatření, která je nutno během těchto operací učinit,

t) specifikace náhradních součástí, které se mají použít, pokud tyto mají vliv na zdraví a bezpečnost obsluhy,

u) tyto informace o emisích hluku šířícího se vzduchem:

 hladinu akustického tlaku A na stanovišti obsluhy, pokud překračuje 70 dB(A); pokud tato hodnota nepřekračuje 70 dB(A), musí být tato skutečnost uvedena,

 okamžitou špičkovou hodnotu akustického tlaku C na stanovištích obsluhy, pokud překračuje 63 Pa (130 dB vztaženo na 20 µPa),

 hladinu akustického výkonu A vyzařovaného strojním zařízením v případech, kdy hladina akustického tlaku A překročí na stanovištích obsluhy hodnotu 80 dB(A).

Tyto hodnoty musí být buď skutečně naměřenými hodnotami u daného strojního zařízení nebo hodnotami zjištěnými na základě měření u technicky srovnatelného strojního zařízení reprezentujícího strojní zařízení, jež se má vyrábět.

V případě rozměrného strojního zařízení se místo hladiny akustického výkonu A mohou uvádět hladiny akustického tlaku na specifikovaných místech okolo strojního zařízení.

Jestliže nejsou použity harmonizované normy, musí se hladiny akustického tlaku měřit metodami nejvhodnějšími pro dané strojní zařízení. Jsou-li uvedeny hodnoty emisí hluku, je nutno uvést pro tyto hodnoty nejistotu měření. Musí být popsány provozní podmínky u strojního zařízení během měření a použité metody měření.

Nejsou-li určena stanoviště obsluhy nebo není-li možné je určit, měří se hladiny akustického tlaku A ve vzdálenosti 1 m od povrchu strojního zařízení a ve výšce 1,6 m od podlahy nebo přístupové plošiny. Musí být uvedeno místo a hodnota nejvyššího akustického tlaku.

Stanoví-li zvláštní právní předpisy11) jiné požadavky na měření hladiny akustického tlaku nebo akustického výkonu, je nutno použít tyto předpisy a příslušná ustanovení tohoto bodu se nepoužijí;

v) pokud může strojní zařízení vyzařovat neionizující záření, které může poškodit osoby, zejména osoby s aktivními nebo neaktivními implantabilními zdravotnickými prostředky, údaje o záření, kterému je vystavena obsluha a ohrožené osoby.