Prohlášení o shoděCE

Nabízíme vaší firmě komplexní poradenství v oblasti vydání ES/EU prohlášení o shodě na stroje  a linky vč. zajištění všech potřebných dokumentů, zkoušek a certifikátů. Nabízíme i přítomnost zástupce naší firmy při kontrole orgánem dozoru ve vaší firmě.

Od našeho založení v roce 2003 jsme pomohli několika stovkám firem s posouzením shody strojů a linek. Mimo jiné i při dodávce linek do automobilek Škoda Auto Mladá Boleslav a Kvasiny, VW Bratislava, Audi Lipsko, BMW Dingolfing …

V níže uvedeném textu se za „prohlášení o shodě“ považuje jak „Prohlášení o shodě“ tak „ES Prohlášení o shodě“ a „EU Prohlášení o shodě“ mimo výslovně uvedených formulací.

Co je to vlastně prohlášení o shodě?

Prohlášení o shodě je písemné ujištění výrobce nebo dovozce o tom, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů platných v ČR a že byl dodržen stanovený postup při posouzení shody. Postup při posouzení shody stanoví zákon 22/1997 Sb. v platném znění a příslušná nařízení vlády (NV) nebo zákon 90/20016 Sb. v pl. znění a příslušná NV.

Jaký je rozdíl mezi Prohlášením o shodě, ES prohlášením o shodě a EU prohlášením o shodě?

Prohlášení o shodě se vydává na stanovené výrobky, které nejsou v harmonizované sféře s EU. Jedná se například o některé stavební výrobky a výrobky uvedené v NV 173/97 Sb.
ES Prohlášení o shodě se vydává na stanovené výrobky v harmonizované sféře, které spadají pod zákon 22/1997 Sb jako jsou stroje, hračky, zdravotnické prostředky….
EU prohlášení o shodě se vydává na stanovené výrobky v harmonizované sféře, které spadají pod zákon 90/2016 Sb. jako jsou elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí, elektromagnetickou kompatibilitu, tlaková zařízení … Úplný seznam NV naleznete zde…

V případě, že se na výrobek vztahuje zákon 22/1997 Sb. i z. 90/2016 Sb. je nutno vydat ES prohlášení i EU Prohlášení o shodě!

Na které výrobky je třeba vydat prohlášení ?

Výrobky, u kterých je třeba provést posouzení shody jsou stanoveny zákonem a příslušnými nařízeními vlády. Prohlášení se musí vydávat i na výrobky repasované, dovážené použité výrobky výrobky určené pro vlastní potřebu výrobce. (Seznam nařízení vlády)

Jaké dokumenty jsou třeba pro vydání prohlášení o shodě?

Pro vydání prohlášení jsou třeba následující dokumenty (všeobecné informace, u některých výrobků může příslušné nařízení vlády upravovat seznam dokumentů odchylně nebo nejsou pro výrobek relevantní):

  • obecný popis výrobku
  • výkresy, schémata, popisy a komentáře nutné ke srozumitelnosti výkresů
  • seznam technických norem které byly využity
  • výsledky konstrukčních výpočtů a provedených zkoušek
  • popřípadě zkušební protokoly a certifikáty vydané notifikovanou/autorizovanou osobou nebo akreditovanou laboratoří
  • návod k použití (pokud to nevylučuje charakter výrobku)

Může si prohlášení o shodě vydat výrobce nebo dovozce sám?

Ano, prohlášení si může vydat výrobce nebo dovozce sám, bez účasti autorizované nebo notifikované osoby, pokud ovšem příslušné nařízení vlády nestanovuje jiný postup. Ale i v tomto případě musí použít pro vydání prohlášení o shodě dokumenty uvedené výše.

Komu jste povinni předložit Prohlášení o shodě?

Prohlášení  a doklady o použitém způsobu posouzení shody je výrobce nebo dovozce povinen předkládat pouze orgánu dozoru (např. ČOI). Tuto povinnost má výrobce nebo dovozce ještě 10 let po ukončení výroby nebo dovozu výrobku. (tato doba může být nařízením vlády u některých výrobků určena odchylně). V některých případech (např. strojní zařízení) je nutno ES prohlášení o shodě předat odběrateli s výrobkem.

Co jste povinni předložit zákazníkovi?

U výrobků, které jsou v harmonizované sféře, není nutno zákazníkovi mimo návodu k použití předávat další dokumenty. Skutečnost, že byla posouzena shoda, označuje značka CE na výrobku. Vyjímku tvoří některé výrobky, u kterých příslušné NV stanoví povinnost předat zákazníkovi některé další dokumenty (např. ES Prohlášení o shodě). U neharmonizované sféry (např. některé stavební výrobky) se výrobky značkou CE neoznačují. Do 1.5.2004 byla u výrobků, které se neoznačovali značkou CE, povinnost vydat písemné ujištění o vydání prohlášení o shodě. Od 1.5.2004 byla tato povinnost zrušena.